κληίσατε

κληίσατε
κλείω 1
shut
aor imperat act 2nd pl (attic)
κληί̱σατε , κλείω 1
shut
aor imperat act 2nd pl (epic ionic)
κληί̱σατε , κλείω 1
shut
aor ind act 2nd pl (epic ionic)
κλῄζω 1
make famous
aor imperat act 2nd pl
κληΐσατε , κλῄζω 1
make famous
aor imperat act 2nd pl (ionic)
κλῄζω 1
make famous
aor ind act 2nd pl (homeric ionic)
κληΐσατε , κλῄζω 1
make famous
aor ind act 2nd pl (ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”